Bourse de thèse en cotutelle – GDF SUEZ România


Le groupe GDF SUEZ Roumanie propose de mettre en place une Bourse de Thèse du Gouvernement français en cotutelle. Le candidat retenu passerait 6 mois en France et 6 mois en Roumanie au sein d’un laboratoire partenaire.
Le groupe GDF SUEZ Romanie propose un sujet sur les technologies innovantes de stockage de l’énergie électrique, en particulier sous forme de méthane. En effet (je vous donne le sujet tel qu’il m’a été proposé) :

Le système électrique roumain connaît aujourd’hui des changements importants dans sa structure, du fait en particulier de l’arrivée massive  des nouvelles énergies renouvelables ( dont  le solaire et l’éolien devraient représenter une composante significative). La première conséquence à court et moyen terme de cette mutation est la gestion de l’intermittence, ces énergies n’étant pas nécessairement disponibles au moment où les clients ont besoin de consommer l’électricité, et pouvant ainsi entraîner des déséquilibres entre offre et demande susceptible de perturber le système électrique ou de rendre inefficace ces nouvelles techniques de production.

Le sujet de recherche consisterait donc, pour le profit de GDF SUEZ Energy Romania, de faire un point sur les nouvelles technologies de stockage de l’énergie électrique, en particulier sous forme de méthane (électrolyse de l’eau, recombinaison CO2 / H2). Le gaz naturel, en effet, contrairement à l’électricité, peut être naturellement stocké, à la fois dans le réseau de gaz lui-même (pour les petites intermittences) ou dans des installations dédiées. L’objectif de la recherche serait donc d’établir à la fois comment de tels projets pourraient être appliqués au système énergétique roumain et s’insérer dans les activités de GDF SUEZ en Roumanie, à la fois acteur majeur de la vente du gaz naturel, mais aussi présent dans les activités de stockage de gaz et e production d’électricité renouvelable.

Le thésard pourrait bénéficier de contacts de haut niveau au sein du groupe GDF SUEZ, dans le domaine de l’Innovation et de la Recherche. Il devra éventuellement prendre contact avec d’autres entités externes (universités ou firmes industrielles), en Roumanie et en Europe, travaillant sur des sujets similaires.

 

Grupul GDF SUEZ România propune o Bursă de Teză de doctorat în cotutelă, din partea Guvernului francez. Candidatul ales va merge într-un laborator partener din Franţa, timp de şase luni, iar celelalte şase luni, în România.
Grupul GDF SUEZ România propune un subiect din domeniul tehnologiilor inovative de stocare a energiei electrice, în special sub forma de metan. De fapt (vă transmit, mai jos, subiectul, aşa cum mi-a fost acesta transmis) :

Sistemul electric românesc cunoaşte, în prezent, schimbări importante în structura sa, datorită, mai ales, apariţiei masive a energiilor regenerabile (din care energia solară şi cea eoliană ar trebui să reprezinte o componentă seminificativă). Prima consecinţă pe termen scurt şi mediu a acestei mutaţii este gestionarea intermitenţei, aceste energii nu sunt neaparărat disponibile în momentul în care clienţii au nevoie de a consuma electricitate şi pot astfel să antreneze dezechilibre între ofertă şi cerere susceptibile să perturbe sistemul electric sau  determine o ineficacitate a acestor noi tehnologii de producţie.

Acest subiect de cercetare ar consta deci, din punct de vedere al beneficiului pentru GDF Suez Energy România, să facă o trecere în revistă a noilor tehnologii de stocare a energiei electrice, mai ales sub formă de metan (electroliza apei, recombinarea CO2 / H2). Gazul natural, contrar electricităţii, poate fi stocat în mod natural, atât în reţeaua de gaz în sine (pentru perioade scurte de intermitenţă), cât şi în instalaţii speciale. Obiectivul cercetării ar fi să stabilească atât felul în care astfel de proiecte ar putea fi aplicate în sistemul energetic românesc, cât şi integrarea în activităţile desfăşurate de GDF SUEZ en Roumanie, actor major al comerţului cu gaz natural, prezent de asemenea şi în domeniul stocării de gaz şi al producţiei de electricitate regenerabilă.

Doctorandul va putea beneficia de contacte de cel mai înalt nivel în cadrul grupului GDF SUEZ, în domeniile Inovării şi Cercetării. Acesta va trebui, eventual, să intre în contact cu organisme externe (universităţi sau firme industriale), care tratează subiecte similare în România şi în Europa.

Publicités

ANUNT Apelul de burse francofone 2011


Urmatoarele apeluri sunt deschise pe site-ul Biroului Europei centrale şi orientale al Agenţiei Universitare a Francofoniei, Bucureşti, www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/

Burse de Stagiu Profesional pentru studenţeşti

Se adresează studenţilor înscrişi în penultimul an de studii (Licenţă, cel puţin anul 3, şi Master).

Durata : între 1 si 3 luni

Termen : 1 aprilie, ora 13.00 (intern)

Obs. : 1. Este necesară semnarea unei convenţii de stagiu, cu cel puţin o lună înaintea începerii mobilităţii, între AUF şi instituţia de primire.

2. Dosarele se depun, pentru validare şi clasament, la Centrul de Cooperari Internaţioanale, Anca Teodorescu, Str. Avram Iancu 68, et. 1.

 

Doctorat

Durata : maximum 10 luni (în universitatea de origine şi în universitatea de primire)

Termen : 29 aprilie

Obs. : 1. Inscrierea se face exclusiv on line.

2. Au prioritate tezele în cotutelă.

 

Burse pentru contribuţie la manifestări ştiinţifice

Termen : 20 decembrie 2011

Obs. : Formularul se depune cu cel puţin 6 săptămâni înaintea manifestării.

Sprijin pentru organizarea de manifestări ştiinţifice

Termen : apel deschis întregul an

Obs. : Formularul se depune cu cel puţin 3 luni înaintea manifestării.

 

Pentru informaţii :

Mihaela CODREANU, BECO al AUF Bucureşti

Tel.: 021 31 21 276, E-mail : mihaela.codreanu@auf.org

Anca TEODORESCU, Centrul de cooperări internaţionale, UBB

Tel.: 0264 429 762, int. 6013, E-mail : anca.teodorescu@ubbcluj.ro